Veilig werken

Veilig werken

Je wil je werknemers graag in een veilige werkomgeving laten werken. Sterker nog, dat is nog verplicht ook. Het maakt niet uit wat voor soort onderneming je hebt, iedere baas moet hieraan voldoen. In de Arbowet staat dat je verplicht bent een Risico-Inventarisatie & en -Evaluatie (RI & en E) uit te laten voeren. Hierin staan alle arbeidsrisico's beschreven die zich kunnen voordoen en daarbij ook de te nemen maatregelen. Als je weet welke risico's jouw mensen lopen, kun je deze aanpakken en zo de kans op ongelukken en gezondheidsklachten sterk verminderen.

Onze diensten

Gezond werken

Gezond werken

Je mag je mensen best wijzen op hun leefstijl. Het is zelfs een verplichting vanuit de Arbowet om je mensen eens in de drie jaar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Daarnaast zijn een gezonde werkplek en goede leefstijl ook van belang voor het functioneren van je medewerkers. En dat draagt uiteindelijk weer bij aan de resultaten van je bedrijf.

Onze diensten

Blijven werken

Blijven werken

Mensen blijven verzuimen. Of dat nu komt door ziekte, een ongeval, conflicten of bijvoorbeeld stress. In sommige gevallen komt het zelfs voor dat mensen hun huidige taken niet meer kunnen uitvoeren. We kijken dan altijd naar wat iemand nog wél kan. Deze aanpak zorgt ervoor dat jouw mensen weer met plezier aan de slag kunnen, verzuim wordt aangepakt en conflicten worden voorkomen. Gewoon een praktische oplossing die werkt. Onze tools en expertise sturen jou en je werknemer de juiste richting op.

Onze diensten

RI&E

Wettelijk verplicht

De Arbowet verplicht iedere werkgever om te beschikken over een actuele RI&E. Het bijbehorende plan van aanpak dient jaarlijks geëvalueerd te worden. Wij helpen je met het opstellen van een RI&E en plan van aanpak. Een actuele RI&E brengt de arbeidsrisico's rondom een veilige en gezonde werkomgeving in kaart. Dit vormt de basis om een goed beleid te vormen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

Let op!

In de coronaprotocollen die inmiddels voor veel sectoren zijn opgesteld staat hoe het werk in tijden van corona zo verantwoord mogelijk kan worden verricht. Maar zo’n protocol is geen vervanger van de RI&E en heeft geen juridische status binnen de arboregelgeving. Werkgevers moeten in hun RI&E het coronarisico onderkennen en er een ook plan van aanpak voor hebben.

RI&E   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Vertrouwenspersoon

Wat houdt het in?

Ongewenste omgangsnormen creëren de nodige spanningen op de werkvloer. Dat levert stress, (wellicht) verzuim en verminderde productiviteit op. Onze gecertificeerde vertrouwenspersoon is opgeleid om op de juiste wijze met vertrouwelijke zaken om te gaan.

Wat kan je ermee?

Naast het bieden van een luisterend oor zoekt de vertrouwenspersoon, met geheimhoudingsplicht, naar een oplossing. In de informele sfeer of juist via een klachtenprocedure. Uiteraard adviseert de vertrouwenspersoon de organisatie om ongewenste omgangsnormen te voorkomen.

Vertrouwenspersoon   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Rijbewijskeuring

Wettelijk verplicht

Deelnemers aan het gemotoriseerd verkeer op de Nederlandse openbare wegen moeten medisch geschikt zijn. Je moet voldoen aan de eisen voor geestelijke en lichamelijke gezondheid die door de Minister van Verkeer en Waterstaat zijn vastgesteld.

Wat kan je ermee?

Capability regelt dat je werknemers een rijbewijskeuring ondergaan. We voeren de medische keuringen efficiënt uit door onze expertise in te zetten. Zorg dat je personeel periodiek deze medische keuring ondergaat.

Rijbewijskeuring   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Thuiswerk Toetsing

Thuiswerk Toetsing

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen dat een medewerker een goede werkplek heeft. Dat geldt ook als die thuis zit te werken. Langdurig werken in een verkeerde houding of op een zeer onrustige werkplek kan leiden tot allerlei fysieke of mentale problemen, variërend van verminderde concentratie tot pijn. Wees dit voor, door ervoor te zorgen dat ook thuis de ergonomische omstandigheden op orde zijn. Zodat de medewerker thuis geen werk gerelateerde klachten oploopt. 

Ergonomisch advies

Vraag daarom naar de Thuiswerk Toetsing door de ergonomen van Ephecta. Met zo’n controle wordt vastgesteld wat er wel of niet op orde is en tegelijk krijgt jouw medewerker gericht advies waarmee fysieke klachten voorkomen kunnen worden. Dat betaalt zich altijd terug. Bovendien weet je zeker dat je dan voldoet aan jouw zorgplicht.

Download de brochure

Thuiswerk Toetsing   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Terug naar werk toetsing

Zorgplicht bij terugkeer naar werkplek

De overheid adviseert werkgevers om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Maar ‘Blijf thuis’ is inmiddels ‘vermijdt drukte’ en dus is dit het moment om na de denken over hoe je de terugkeer naar werk voor jouw collega’s mogelijk maakt. Hoe pak je dit goed aan? Er speelt namelijk veel tegelijkertijd en dat zorgt voor grote risico’s en veel onzekerheid voor zowel werkgevers als werknemers. Een terugkeer naar werk terwijl het virus nog onder ons is, vraagt om een zorgvuldige aanpak en goede communicatie hierover. Je moet met verschillende zaken rekening houden om een risico op een claim te voorkomen. 

Terug naar werk plan maken

Om ervoor te zorgen dat het werken op de zaak weer hervat kan worden, is het belangrijk om een gedegen plan hiervoor te maken. Dat kan makkelijk met behulp van de checklist Terug naar Werk en het gratis format Terug naar Werk-plan.Om na te gaan of je overal aan gedacht hebt kun je deze laten toetsen door de arbeidshygiënist van Ephecta. Zo weet je zeker dat je met de uitvoering van jouw plan gaat voldoen aan je zorgplicht als werkgever! Het plan geeft tevens een instrument om met jouw medewerkers het gesprek over terugkeer naar werk aan te gaan.

Brochure terug naar werk toetsing


Terug naar werk toetsing   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Werkplekonderzoek

Een gezonde werkplek

Voorkom dat medewerkers op de werkvloer uitvallen vanwege fysieke klachten. Maak via een Werkplekonderzoek de oorzaken van lichamelijke klachten en ongemakken inzichtelijk. Onze specialisten geven handvatten om klachten weg te nemen en om ongemakken in de toekomst te voorkomen.

Wat kan je ermee?

Met een Werkplekonderzoek kan je op de werkvloer preventief en oplossingsgericht de oorzaken van lichamelijke klachten aanpakken. Met de inzichten uit het onderzoek kan je gerichte maatregelen treffen voor een betere werkplek voor je mensen. Het uitsluiten van lichamelijke ongemakken vermindert de verzuimmeldingen.

Werkplekonderzoek   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Preventief Medisch Onderzoek

Wettelijk verplicht

De gezondheid van je medewerkers is van belang. Het is zelfs wettelijk verplicht om eens in de 3 jaar een PMO aan te bieden. Onze bedrijfsarts stelt een schriftelijk rapport op en daarmee voldoe je aan alle wettelijke verplichtingen.

Wat kan je ermee?

Het PMO is een fijne tool die inzicht geeft in de mentale en fysieke gezondheid van je mensen. Handig omdat ze vervolgens ook concreet advies krijgen over hun leefstijl. Daarnaast geeft het PMO ook inzicht in hoe jouw mensen hun werk ervaren. En dit vormt de basis om goed met elkaar in gesprek te gaan en zo verzuim te voorkomen.

Preventief Medisch Onderzoek   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Leefstijlcoaching

Doorbreken van patronen

Mensen leven vaak in vaste patronen. Gedrag sluipt er door de jaren heen in. Het is niet eenvoudig om gedragsverandering te realiseren. Een leefstijlcoach gaat met mensen aan de slag om ze bewust te maken van hun leefstijl. Waar liggen de verbeterpunten? Samen maken we een plan om te verbeteren.

Wat kan je ermee?

Een gezonde leefstijl draagt bij aan het functioneren van medewerkers. Een leefstijlcoach gaat met je mensen aan de slag om gericht te verbeteren en gedragsverandering te realiseren. Als werkgever krijg je inzicht om de arbeidsomstandigheden voor je mensen te verbeteren.

Leefstijlcoaching   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wettelijk verplicht

Dreigt langdurig verzuim bij een medewerker? Een Arbeidsdeskundig onderzoek kan uitkomst bieden. Onze Arbeidsdeskundige adviseert namelijk, na een uitvoering onderzoek, over de re-integratiemogelijkheden van je medewerker. Het liefst binnen het huidige bedrijf, maar indien noodzakelijk dan bij een andere organisatie.

Wat kan je ermee?

Samen werken we aan de meest effectieve route voor een duurzaam herstel van je medewerker. Onze Arbeidsdeskundige gaat in gesprek met zowel werkgever als werknemer en bezoekt, eventueel, de werkplek. Wat volgt is een heldere analyse, concreet advies en plan van aanpak voor re-integratie.

Arbeidsdeskundig onderzoek   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Loopbaancoaching

Duurzame inzetbaarheid

Investeren in de duurzame inzetbaarheid van je mensen? Heb je een medewerker die niet optimaal functioneert? Het gesprek aangaan en iemand gericht coachen biedt uitkomst. Loopbaancoaching is een effectief middel om loopbaanvraagstukken op te lossen.

Wat kan je ermee?

Aan de hand van persoonlijke gesprekken levert onze Loopbaancoach echt maatwerk. Per medewerker wordt er gekeken naar de loopbaanvraagstukken. Met coachingsgesprekken, praktijkgerichte opdrachten en een concreet plan van aanpak werken we naar een gericht resultaat.

Loopbaancoaching   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Re-integratie 2e spoor

Wettelijk verplicht

Als langdurig verzuim voor komt en re-integratie in de huidige functie en het bedrijf niet meer mogelijk is, moet er naar een andere oplossing worden gezocht. Capability helpt met het vinden van een nieuwe werkplek en zorgt dat je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen (Wet Verbetering Poortwachter).

Wat kan je ermee?

We sturen naar een duurzame en structurele werkhervatting van je medewerker. Onze Herstelcoach stelt een Werkhervattingplan op. Hierin onderzoeken we de mogelijkheden en geven we concreet advies. Met bemiddeling, intensieve begeleiding en training zorgen we voor een goede oplossing.

Re-integratie 2e spoor   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Over Capability

Ondernemers richten zich graag op datgene waar ze goed in zijn: ondernemen. Dat begrijpt Capability als geen ander. Vandaar dat wij inmiddels meer dan 8.000 bedrijven begeleiden met het ziekteverzuim van hun medewerkers. Samen krijgen we mensen weer snel op de juiste manier aan het werk. Het is altijd een wisselwerking tussen jou en je mensen. Bedenk zelf wat je morgen gaat doen om verzuim te voorkomen. Capability helpt je met een bedrijfsarts, wet- en regelgeving, een veilige werkplek en alles daar omheen.


 |  Meer weten

Uitgelicht

Er zijn op dit moment geen trainingen gepland

;;

Wat voor baas ben jij?