Veilig werken

Veilig werken

Je wil je werknemers graag in een veilige werkomgeving laten werken. Sterker nog, dat is nog verplicht ook. Het maakt niet uit wat voor soort onderneming je hebt, iedere baas moet hieraan voldoen. In de Arbowet staat dat je verplicht bent een Risico-Inventarisatie & en -Evaluatie (RI & en E) uit te laten voeren. Hierin staan alle arbeidsrisico's beschreven die zich kunnen voordoen en daarbij ook de te nemen maatregelen. Als je weet welke risico's jouw mensen lopen, kun je deze aanpakken en zo de kans op ongelukken en gezondheidsklachten sterk verminderen.


Onze diensten

Gezond werken

Gezond werken

Je mag je mensen best wijzen op hun leefstijl. Het is zelfs een verplichting vanuit de Arbowet om je mensen eens in de drie jaar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Daarnaast zijn een gezonde werkplek en goede leefstijl ook van belang voor het functioneren van je medewerkers. En dat draagt uiteindelijk weer bij aan de resultaten van je bedrijf.

Onze diensten

Blijven werken

Blijven werken

Mensen blijven verzuimen. Of dat nu komt door ziekte, een ongeval, conflicten of bijvoorbeeld stress. In sommige gevallen komt het zelfs voor dat mensen hun huidige taken niet meer kunnen uitvoeren. We kijken dan altijd naar wat iemand nog wél kan. Deze aanpak zorgt ervoor dat jouw mensen weer met plezier aan de slag kunnen, verzuim wordt aangepakt en conflicten worden voorkomen. Gewoon een praktische oplossing die werkt. Onze tools en expertise sturen jou en je werknemer de juiste richting op.

Onze diensten

RI&E

Wettelijk verplicht

De Arbowet verplicht iedere werkgever om te beschikken over een actuele RI&E. Het bijbehorende plan van aanpak dient jaarlijks geëvalueerd te worden. Wij helpen je met het opstellen van een RI&E en plan van aanpak. Een actuele RI&E brengt de arbeidsrisico's rondom een veilige en gezonde werkomgeving in kaart. Dit vormt de basis om een goed beleid te vormen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

 

Let op!

In de coronaprotocollen die inmiddels voor veel sectoren zijn opgesteld staat hoe het werk in tijden van corona zo verantwoord mogelijk kan worden verricht. Maar zo’n protocol is geen vervanger van de RI&E en heeft geen juridische status binnen de arboregelgeving. Werkgevers moeten in hun RI&E het coronarisico onderkennen en er een ook plan van aanpak voor hebben. Bekijk onze brochure voor meer informatie of meld je medewerker(s) direct aan voor een training RI&E in een dag.

RI&E   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Vertrouwenspersoon

Wat houdt het in?

Ongewenste omgangsnormen creëren de nodige spanningen op de werkvloer. Dat levert stress, (wellicht) verzuim en verminderde productiviteit op. Onze gecertificeerde vertrouwenspersoon is opgeleid om op de juiste wijze met vertrouwelijke zaken om te gaan.

Wat kun je ermee?

Naast het bieden van een luisterend oor zoekt de vertrouwenspersoon, met geheimhoudingsplicht, naar een oplossing. In de informele sfeer of juist via een klachtenprocedure. Uiteraard adviseert de vertrouwenspersoon de organisatie om ongewenste omgangsnormen te voorkomen.

Download de brochure

Vertrouwenspersoon   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Rijbewijskeuring

Wettelijk verplicht

Deelnemers aan het gemotoriseerd verkeer op de Nederlandse openbare wegen moeten medisch geschikt zijn. Je moet voldoen aan de eisen voor geestelijke en lichamelijke gezondheid die door de Minister van Verkeer en Waterstaat zijn vastgesteld.

Wat kun je ermee?

Capability regelt dat je werknemers een rijbewijskeuring ondergaan. We voeren de medische keuringen efficiënt uit door onze expertise in te zetten. Zorg dat je personeel periodiek deze medische keuring ondergaat.

Download de brochure

Rijbewijskeuring   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Covid-19 test

COVID-19 testen

Om de continuïteit van je bedrijfsvoering te kunnen blijven waarborgen moet je maatregelen treffen. Een goed testbeleid is daar onderdeel van. Je kan jouw medewerkers met Corona-gerelateerde klachten aanmelden bij ons. Of je kiest ervoor om een preventieve test aan te bieden. Aanmelden kan via de speciale website Testen bij Capability.  Deze testen kunnen veelal kosteloos worden aangeboden of tegen zeer gereduceerd tarief, daar de overheid hier een deel van de kosten vergoed. 

Werkwijze

We zullen middels een online triage jouw medewerker bevragen op hun klachten en symptomen. Als duidelijk is dat de klachten bij het ziektebeeld van Corona passen en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM dan komen ze in aanmerking voor een Corona-test. Ook medewerkers die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19 kunnen preventief getest worden. Waar het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand en basisregels na te leven, raden zeker aan om de periodieke preventieve testen mee te nemen in uw beleid. De praktijk leert dat de preventieve testen daadwerkelijk bijdragen aan het voorkomen van uitbraken op de werkvloer. 

Covid-19 test   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Thuiswerk Toetsing

Thuiswerk Toetsing

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen dat een medewerker een goede werkplek heeft. Dat geldt ook als die thuis zit te werken. Langdurig werken in een verkeerde houding of op een zeer onrustige werkplek kan leiden tot allerlei fysieke of mentale problemen, variërend van verminderde concentratie tot pijn. Wees dit voor, door ervoor te zorgen dat ook thuis de ergonomische omstandigheden op orde zijn. Zodat de medewerker thuis geen werk gerelateerde klachten oploopt. 

Ergonomisch advies

Vraag daarom naar de Thuiswerk Toetsing door de ergonomen van Ephecta. Met zo’n controle wordt vastgesteld wat er wel of niet op orde is en tegelijk krijgt jouw medewerker gericht advies waarmee fysieke klachten voorkomen kunnen worden. Dat betaalt zich altijd terug. Bovendien weet u zeker dat u dan voldoet aan uw zorgplicht.

Download de brochure

Thuiswerk Toetsing   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Terug naar werk toetsing

Zorgplicht bij terugkeer naar werkplek

Dit het moment om na de denken over hoe je de terugkeer naar werk voor jouw collega’s mogelijk maakt. Hoe pak je dit goed aan? Er speelt namelijk veel tegelijkertijd en dat zorgt voor grote risico’s en veel onzekerheid voor zowel werkgevers als werknemers. Een terugkeer naar werk terwijl het virus nog onder ons is, vraagt om een zorgvuldige aanpak en goede communicatie hierover. Je moet met verschillende zaken rekening houden om een risico op een claim te voorkomen. 

Terug naar werk plan maken

Om ervoor te zorgen dat het werken op de zaak weer hervat kan worden, is het belangrijk om een gedegen plan hiervoor te maken. Dat kan makkelijk met behulp van de checklist Terug naar Werk en het gratis format Terug naar Werk-plan.Om na te gaan of je overal aan gedacht hebt kun je deze laten toetsen door de arbeidshygiënist van Ephecta. Zo weet je zeker dat je met de uitvoering van jouw plan gaat voldoen aan je zorgplicht als werkgever! Het plan geeft tevens een instrument om met jouw medewerkers het gesprek over terugkeer naar werk aan te gaan.

Brochure terug naar werk toetsing


Terug naar werk toetsing   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Preventie medewerker

Wat houdt het in?

De preventiemedewerker heeft een belangrijke taak op het gebied van veilig en gezond werken in organisaties en zet zich in om arbeidsrisico’s te verminderen en verzuim te helpen voorkomen. 
Het belang van deze functie is voor de Nederlandse overheid reden geweest om de aanwezigheid van een of meerdere preventiemedewerkers voor alle organisaties verplicht te stellen. De preventiemedewerker zet zich in voor het veilig en gezond werken binnen de eigen organisatie. De preventiemedewerker adviseert de ondernemingsraad of medewerkersvertegenwoordiging en helpt mee bij het uitvoeren of coördineren van maatregelen op het terrein van arbeidsomstandigheden. Daar komt heel wat bij kijken en daarom bieden we trainingen aan om jouw medewerker(s) klaar te stomen voor deze functie. 

Wat kun je ermee?

Tijdens de training ‘Preventiemedewerker’ krijgen deelnemers inzicht in de inhoud van de functie zelf, de plaats van de functie in de  organisatie, de Arbowet- en regelgeving en de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Na het volgen van deze training zijn deelnemers in staat om mee te werken aan het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) .Door het volgen van deze training zullen deelnemers effectiever zijn in hun rol als preventiemedewerker. Ze zijn in staat om de weg eenvoudiger te vinden in het ‘woud van regels’. Ze weten hoe ze draagvlak kunnen creëren en verbetermaatregelen op een juiste manier implementeren. 

Bekijk onze brochure voor meer informatie of meld je medewerker(s) direct aan voor een training.

Preventie medewerker   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

BHV

Alles over bedrijfshulpverlening

Wat wil jij dat er gebeurt in een noodsituatie? Waarschijnlijk verwacht je directe hulpverlening, door personen die weten wat zij (moeten) doen. 
Binnen het bedrijf waar je werkt zijn dat jouw eigen collega's! Sterker nog, elk bedrijf moet een of meerdere bedrijfshulpverleners aanwijzen (artikel 15, Arbowet). Deze BHV'ers dienen na een ongeval of brand zo snel mogelijk effectieve hulp te verlenen, totdat deze wordt overgenomen door de hulpverleningsorganisaties.

Samen met Crisicom bieden we diverse BHV-trainingen aan. 

BHV training inplannen

Van BHV'ers wordt verwacht dat zij; eerste hulp verlenen, een beginnende brand bestrijden, werknemers alarmeren en evacueren en de communicatie met externe diensten, zoals politie, brandweer en ambulancedienst verzorgen. Om in de praktijk adequaat en effectief te kunnen optreden is vooral ervaring heel belangrijk. Daarom dienen bedrijfshulpverleners opgeleid te zijn en ieder jaar een herhalingscursus te volgen.

Welke training het beste bij jouw bedrijf past, is afhankelijk van de specifieke bedrijfsrisico’s en het kennisniveau van de deelnemers. 

BHV   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

VCA

VCA Basis

VCA Basis (VGM Checklist Aannemers Basisveiligheid) is een veiligheidsdiploma op het gebied van veilig en gezond werken. De VCA Basis is bedoeld voor uitvoerende medewerkers zonder leidinggevende rol. Je bent met dit diploma bekend met de Arbowet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het voorkomen van arbeidsongevallen.

Samen met onze partner Crisicom bieden we diverse VCA-trainingen aan.

VCA VOL

VCA VOL (VGM Checklist Aannemers Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) is een diploma op het gebied van veilig- en gezond werken gericht op leidinggevende medewerkers. Wanneer je het VCA VOL diploma hebt behaald, ben je bekend met de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties op de werkvloer, het voorkomen van arbeidsongevallen en het organiseren van toolboxmeetings voor jouw medewerkers.

Wil je meer informatie over de VCA trainingen en diploma's? Neem dan gerust contact met ons op.

VCA   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Taalcursussen

Taaltraining voor je bedrijf

Heb je internationale werknemers in je bedrijf? Dan weet je wat de voordelen zijn. Je wilt als werkgever goed met ze communiceren, maar ook zorgen dat ze zich thuis voelen in je organisatie en jullie elkaar over en weer goed begrijpen. Een praatje bij het koffieapparaat is belangrijk maar ook het begrijpen van werkinstructies. Soms kan taal echter toch een behoorlijke barrière zijn. Met een goede taalcursus help je je medewerkers zodat ze zich beter kunnen redden in de Nederlandse taal en cultuur. Hiermee voorkom je bovendien onnodige stress en vergroot je de veiligheid op de werkvloer.

Wat kun je ermee?

Via de taalcursussen van Flowently wordt ingezet op praktische, sociaal- en werk-gerelateerde taalvaardigheden. Het is mogelijk om in groepsverband of individueel deel nemen. En voor de cursisten met Arabisch, Turks, Koerdisch of Pools als eerste taal heeft Flowently native speaker trainers en vertalers. Elke taalcursus kan online of op locatie plaatsvinden en wordt afgesloten met een test en certificaat. Talen die je bij Flowently kunt leren zijn o.a. Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Mandarijn, Arabisch, Turks, Pools. Neem contact op voor meer informatie.

Download de brochure

Taalcursussen   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Budgetcoach

Grip op geldproblemen

Veel werkgevers hebben te maken met medewerkers met geldproblemen. De kosten daarvan lopen zo hoog op dat steeds meer bedrijven besluiten hun personeel te helpen bij het oplossen van de financiële problemen. Het Nibud ziet dat bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van de geldproblemen daarvoor veel terugkrijgen. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel vergroot. Ook gaan de inzet en loyaliteit omhoog en dalen de administratieve kosten. Al met al wordt het hele bedrijf er beter van als de werknemer wordt gesteund door zijn werkgever. 

Wat kun je ermee?

De speciaal opgeleide Nibud-coach neemt het bedrijf veel werk uit handen. Zo kan het bedrijf zijn productiviteit weer verhogen. De Nibud-coach is er voor werkgevers die hun medewerkers met financiële problemen willen helpen. Dit wordt gedaan met behulp van een kortdurend en intensief coachingstraject. Doel is een oplossing te vinden voor de financiële situatie van de betreffende medewerker en hem/haar meer financiële redzaamheid bij te brengen. 

Download de brochure

 

 

Budgetcoach   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Werkplekonderzoek

Een gezonde werkplek

Voorkom dat medewerkers op de werkvloer uitvallen vanwege fysieke klachten. Maak via een Werkplekonderzoek de oorzaken van lichamelijke klachten en ongemakken inzichtelijk. Onze specialisten geven handvatten om klachten weg te nemen en om ongemakken in de toekomst te voorkomen.

Wat kun je ermee?

Met een Werkplekonderzoek kan je op de werkvloer preventief en oplossingsgericht de oorzaken van lichamelijke klachten aanpakken. Met de inzichten uit het onderzoek kan je gerichte maatregelen treffen voor een betere werkplek voor je mensen. Het uitsluiten van lichamelijke ongemakken vermindert de verzuimmeldingen.

Download de brochure

Werkplekonderzoek   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Wettelijk verplicht

De gezondheid van je medewerkers is van belang. Het is zelfs wettelijk verplicht om eens in de 3 jaar een PMO aan te bieden. Onze bedrijfsarts stelt een schriftelijk rapport op en daarmee voldoe je aan alle wettelijke verplichtingen.

Wat kun je ermee?

Het PMO is een fijne tool die inzicht geeft in de mentale en fysieke gezondheid van je mensen. Handig omdat ze vervolgens ook concreet advies krijgen over hun leefstijl. Daarnaast geeft het PMO ook inzicht in hoe jouw mensen hun werk ervaren. En dit vormt de basis om goed met elkaar in gesprek te gaan en zo verzuim te voorkomen.

Download de brochure

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Balanscoach

Doorbreken van patronen

De balanscoaches zijn de aangewezen professionals voor een goed gesprek over o.a stress en onrust. Zij helpen je medewerker om dat waar ze mee zitten te adesseren, benoemen en een plek te geven. Daarmee creëren zij een weg naar meer balans en zo kan jouw medewerker weer de regie in eigen handen nemen. Help ook de balans herstellen, en zet een balanscoach in! 

Wat kun je ermee?

Veel verzuim kent een mentaal aspect. Samen met de medewerker zoekt de balanscoach naar de beste manier om met zijn of haar persoonlijke problematiek om te gaan. Daarmee wordt voorkomen dat je medewerker omvalt omdat de problematiek hem of haar uiteindelijk boven het hoofd groeit en verzuim de enige oplossing lijkt. 

Download de brochure

Balanscoach   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wettelijk verplicht

Dreigt langdurig verzuim bij een medewerker? Een Arbeidsdeskundig onderzoek kan uitkomst bieden. Onze Arbeidsdeskundige adviseert namelijk, na een uitvoering onderzoek, over de re-integratiemogelijkheden van je medewerker. Het liefst binnen het huidige bedrijf, maar indien noodzakelijk dan bij een andere organisatie.

Wat kun je ermee?

Samen werken we aan de meest effectieve route voor een duurzaam herstel van je medewerker. Onze Arbeidsdeskundige gaat in gesprek met zowel werkgever als werknemer en bezoekt, eventueel, de werkplek. Wat volgt is een heldere analyse, concreet advies en plan van aanpak voor re-integratie.

Download de brochure

Arbeidsdeskundig onderzoek   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Loopbaancoaching

Duurzame inzetbaarheid

Investeren in de duurzame inzetbaarheid van je mensen? Heb je een medewerker die niet optimaal functioneert? Het gesprek aangaan en iemand gericht coachen biedt uitkomst. Loopbaancoaching is een effectief middel om loopbaanvraagstukken op te lossen.

Wat kun je ermee?

Aan de hand van persoonlijke gesprekken levert onze Loopbaancoach echt maatwerk. Per medewerker wordt er gekeken naar de loopbaanvraagstukken. Met coachingsgesprekken, praktijkgerichte opdrachten en een concreet plan van aanpak werken we naar een gericht resultaat.

Download de brochure

Loopbaancoaching   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Re-integratie 2e spoor

Wettelijk verplicht

Als langdurig verzuim voor komt en re-integratie in de huidige functie en het bedrijf niet meer mogelijk is, moet er naar een andere oplossing worden gezocht. Capability helpt met het vinden van een nieuwe werkplek en zorgt dat je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen (Wet Verbetering Poortwachter).

Wat kun je ermee?

We sturen naar een duurzame en structurele werkhervatting van je medewerker. Onze Herstelcoach stelt een Werkhervattingplan op. Hierin onderzoeken we de mogelijkheden en geven we concreet advies. Met bemiddeling, intensieve begeleiding en training zorgen we voor een goede oplossing.

Download de brochure

Re-integratie 2e spoor   Direct advies
  088 045 01 00
 |  Meer informatie  |  Eerst een offerte

Over Capability

Bedrijven richten zich graag op datgene waar ze goed in zijn: ondernemen. Dat begrijpt Capability als geen ander. Vandaar dat wij inmiddels meer dan 3.800 bedrijven begeleiden met het ziekteverzuim van hun medewerkers. Samen krijgen we mensen weer snel op de juiste manier aan het werk. Het is altijd een wisselwerking tussen werkgever en werknemer. Bedenk zelf wat je morgen gaat doen om verzuim te voorkomen. Capability helpt je met een verzuimmanager, bedrijfsarts, wet- en regelgeving, en een veilige werkplek en alles daar omheen.


 |  Meer weten

Uitgelicht

Xpertsuite training

21-8-2024

Omgaan met Verzuim Basis

31-8-2024

English training XpertSuite

3-9-2024

Wat voor baas ben jij?