Taakdelegatie

Verzuimbegeleiding op basis van taakdelegatie

Binnen de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat een werkgever zich bij het verzuimtraject van een medewerker laat bijstaan door een arbodienst of bedrijfsarts. Capability begeleidt de werkgever bij het uitvoeren van de taken die voortkomen uit de verzuimbegeleiding en re-integratie van de verzuimende medewerker. 

Sinds 2008 doet Capability dit op basis van taakdelegatie. Dit houdt in dat de verzuimmanager van Capability onder de verlengde arm van een bedrijfsarts werkt. Dit betekent dat de bedrijfsarts eindverantwoordelijk is en medisch advies geeft om bij te dragen aan een duurzame re-integratie. Er zijn echter diverse uitvoerende taken die gedelegeerd worden aan een verzuimmanager. De verzuimmanager is een deskundige professional die diverse taken mag uitvoeren onder supervisie van de bedrijfsarts. 

Zo snel mogelijk naar de kern

Om langdurig verzuim te voorkomen zijn de eerste weken na een ziekmelding cruciaal. Het is zaak om in de beginfase de daadwerkelijke oorzaak van het verzuim vast te stellen om op deze manier zo snel mogelijk de benodigde interventies in te kunnen zetten. Vanuit deze overtuiging werkt Capability op basis van taakdelegatie, waarbij de verzuimmanager middels een uitgebreide triage het gesprek aangaat met de verzuimende medewerker. Deze werkwijze heeft Capability de afgelopen 12 jaar tot in detail verfijnd en geoptimaliseerd. 

Deze samenwerking tussen verzuimmanager en bedrijfsarts wordt op basis van enkele uitgangspunten vormgegeven:

 • De verzuimmanager heeft een aantoonbare opleiding, kennis en ervaring in het juist uitvoeren van de taak. 
 • Er vindt structureel overleg plaats tussen de bedrijfsarts en de verzuimmanager.
 • De verzuimmanager raadpleegt de bedrijfsarts wanneer de situatie daar om vraagt. Denk hierbij onder andere aan: een ongeval met lichamelijk letsel, een onduidelijke medische situatie, ernstige medische klachten die tot opname of langdurige ongeschiktheid kunnen leiden. 
 • De bedrijfsarts is altijd in de gelegenheid om, indien gewenst of noodzakelijk, een toetsing of overname van de behandeling voor zijn rekening te nemen. Hiermee wordt de kwaliteit van de verzuimbegeleiding geborgd.  
 • Er zijn een aantal zaken die altijd helder uitgelegd moeten worden aan de werkgever én medewerker. Zoals: het delegeren van onderdelen van de verzuimbegeleiding, de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en het consulteren van de bedrijfsarts.

Werken aan een duurzaam herstel

Een verzuimmanager vervult dus een belangrijke rol in de verzuimbegeleiding. Via de taakdelegatie-methode kan een verzuimmanager met volledige aandacht aan de slag om de oorzaak van het verzuim zo snel mogelijk te achterhalen. In de praktijk blijkt dat de daadwerkelijke oorzaak van verzuim in 70% van de gevallen niet medisch van aard is. Een ziekmelding is in dat geval bijvoorbeeld een gevolg van financiële problemen, relatieproblematiek, zorgtaken, een arbeidsconflict of andere (privé)problemen. Hoe eerder de oorzaak van het verzuim bekend is, des te sneller er aan een duurzaam herstel gewerkt kan worden.

De verzuimmanager handelt tijdens het proces als volgt:

 • De praktische zaken uit de verzuimbegeleiding worden door de verzuimmanager opgepakt en daarmee is de verzuimmanager het eerste aanspreekpunt. 
 • De verzuimmanager legt uit dat hij of zij gedelegeerde taken, in samenspraak met de medisch adviseur, uitvoert. Mocht de medewerker of de situatie vragen om de deskundigheid van de bedrijfsarts, dan wordt deze ingeschakeld. 
 • De verzuimmanager is op de hoogte van de inhoud van de Wet Verbetering Poortwachter, volgt de stappen binnen dit proces en handelt dan ook volgens deze wettelijke regels.
 • De verzuimmanager is op de hoogte van de AVG regelgeving en bewaakt actief (medische) privacy van de medewerker bij terugkoppeling aan de opdrachtgever. 
 • De verzuimmanager voert een verkorte triage uit om alle (medische) gegevens te verzamelen en in conceptvorm voorgelegd aan de bedrijfsarts. 
 • De verzuimmanager en de bedrijfsarts hebben wekelijks  overleg de lopende verzuimdossiers. 

Ben je als werkgever nog niet aangesloten bij Capability als arbodienst? Of wil je meer weten over het taakdelegatie model en/of hoe dit binnen de arbodienstverlening van Capability toegepast wordt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

Wat voor baas ben jij?