Verzuimportaal Promis Verzuim App

Welkom Medewerker

Capability ondersteunt en adviseert jou en je werkgever bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Samen werken we aan jouw duurzame inzetbaarheid en het creëren van een prettige, veilige werkomgeving. Met onze trainingen opleidingen dragen wij bij aan jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling. En mocht je uit dienst (moeten) treden, dan begeleiden we jou in de zoektocht naar een nieuwe baan.
Home > Ik ben > Medewerker > Privacybeleid bij verzuim

Privacybeleid bij verzuim

Wanneer je ziek wordt of verzuimt, hoe is het dan eigenlijk met jouw privacy gesteld? Wat mag wel en wat mag niet gecommuniceerd worden met jouw werkgever en andere partijen? 
 
Wat mag een werkgever weten bij mijn ziekmelding?
De werkgever mag bij de ziekmelding de volgende informatie aan je vragen:
 
  • jouw telefoonnummer en het (verpleeg)adres
  • de vermoedelijke duur van het verzuim
  • lopende afspraken en werkzaamheden
  • of je onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (na twee maanden dienstverband)
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval
  • of de arbeidsongeschiktheid is ontstaan is door toedoen van een derde partij (in verband met eventuele kosten die verhaald kunnen worden)
  • of er aanpassingen in het kader van de re-integratie aangeboden kunnen worden 

De werkgever kan voor de verzuimbegeleiding een contract hebben afgesloten met een arbodienst/bedrijfsarts en zich door hen laten adviseren. Vaak is dit vastgelegd in een overeenkomst zoals het CAO, verzuimprotocol of personeelsreglement.
 
Hoe gaan betrokken partijen om met mijn privacygegevens?
Tijdens jouw verzuimperiode kun je te maken krijgen met verschillende partijen: onze verzuimspecialist, de bedrijfsarts en je werkgever. Je bent verplicht alle benodigde informatie te verstrekken aan onze verzuimspecialist en bedrijfsarts in verband met het beoordelen van arbeidsongeschiktheid, de verzuimbegeleiding en de re-integratie.
 
De arbodienst en/of bedrijfsarts beperkt zich in haar informatieverstrekking aan de werkgever tot de informatie die van belang is voor de werkgever voor beoordeling van de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie. Indien de arbodienst/bedrijfsarts meer informatie wil verstrekken aan de werkgever, gebeurt dit alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou.
 
De bedrijfsarts mag, na een door jou ondertekende machtiging, medische gegevens opvragen bij jouw behandelend arts als de bedrijfsarts dat nodig acht in het kader van de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim en mag dus geen medische informatie met de werkgever bespreken tenzij daar uitdrukkelijke toestemming van jou voor is. Voor onze verzuimspecialisten, die onder de verlengde arm van de bedrijfsarts werken, gelden dezelfde regels als voor de bedrijfsarts.
 
De werkgever en de arbodienst/bedrijfsarts mogen aan de verzekeraar administratieve gegevens verstrekken in het kader van de claimbeoordeling.

Lees hier het privacyreglement van Capability.

Meer weten?

Miranda Burghout
Miranda Burghout
Manager VEC
088 - 045 01 00
miranda.burghout@capability.nl

Kunnen wij u helpen?